Leveringsbetingelser for privatkunder

Senest opdateret December 2018

1. Generelle bestemmelser

Barry Danmark ApS (CVR-nr. 38 99 80 99) er et datterselskab i koncernen Fortum og benævnes i det følgende El-leverandøren.

Disse Leveringsbetingelser gælder for alle el-leverancer inklusive netydelse (distribution) fra El-leverandøren, hvor el-leverancerne hovedsageligt er bestemt til ikke-erhvervsmæssig anvendelse for Kunden, medmindre andet fremgår af Aftalen med Kunden. Leveringsbetingelserne udgør en integreret del af Aftalen. Hvis der er uoverensstemmelser mellem bestemmelserne i Aftalen og disse Leveringsbetingelser, har Aftalens bestemmelser forrang.

2. Fortrydelsesret

Ved aftaler om fjernsalg og aftaler indgået uden for El-leverandørens forretningssted kan Kunden træde tilbage fra Aftalen inden 14 dage fra Aftalens indgåelse (fortrydelsesret). Kunden skal inden udløbet af fortrydelsesfristen afgive en utvetydig erklæring til El-leverandøren om, at Kunden ønsker at fortryde Aftalen. Kunden kan vælge at benytte standardfortrydelsesformularen i forbrugeraftalelovens bilag 3. Er meddelelsen afsendt inden fortrydelsesfristens udløb, anses fristen for overholdt.

3. Forholdet mellem Kunden og Netselskabet

Det er en forudsætning for El-leverandørens levering af elektricitet til Kunden, at Kunden har en aftale om tilslutning til det kollektive elforsyningsnet med sit lokale netselskab ("Netselskab"). Forholdet mellem Kunden og det lokale Netselskab er reguleret af Netselskabets til enhver tid gældende tilslutningsbestemmelser. Netselskabet forestår transport af den leverede energimængde fra højspændingsnettet og til forbrugsstedet. I forhold til sit lokale Netselskab skal Kunden især være opmærksom på følgende vilkår:

a) Netselskabet har ansvaret for en tilfredsstillende spændingskvalitet og kan afbryde elforsyningen i tilfælde af nødvendige arbejder på det kollektive elforsyningsnet.

b) Kunden skal give Netselskabet uhindret adgang til el-anlæg, herunder elmåler, og elinstallationer på Kundens ejendom i forbindelse med eftersyn, afprøvning, aflæsning, kontrol, reparation og udskiftning af el-anlæg mv. samt afbrydelse af elforsyning.

c) Er elforsyningen til Kundens ejendom blevet afbrudt, og skal der ske genåbning, skal Kunden sørge for, at alle elektriske apparater på Kundens ejendom er slukkede, inden genåbningen finder sted.

d) Kunden skal på anmodning fra Netselskabet foretage selvaflæsning af elmåler og indberette måleresultatet til Netselskabet.

e) Netselskabet kan til enhver tid foretage kontrolaflæsning af elmåler og hjemhente forbrugsdata.

f) Kunden skal straks underrette Netselskabet, hvis der er tegn på, at elmåleren viser forkert.

g) Kunden bør kunne få oplysning om Netselskabets behandling af personoplysninger på Netselskabets hjemmeside og i tilslutningsbestemmelsernes (typisk i punkt 1.8). Netselskabet bruger personoplysninger for at kunne levere sikker og pålidelig forsyning af elektricitet til alle Kunder. Netselskabet behandler bl.a. personoplysninger, når det varsler afbrydelser, foretager målerbytter eller måler Kundens elforbrug.

Det en forudsætning, at Kunden til enhver tid opfylder sit lokale Netselskabs betingelser for tilslutning til og anvendelse af det kollektive elforsyningsnet, for at El-leverandøren kan overholde sine forpligtelser efter Aftalen og i medfør af disse Leveringsbetingelser.

El-leverandøren har fuldmagt til at repræsentere Kunden i forbindelse med leverandørskiftet over for Energinet og Kundens Netselskab.

4. Levering

El-leverancen er inklusive balancekraft. Det betyder, at Kunden til enhver tid kan aftage el efter øjeblikkeligt behov. El-leverandøren har dog ret til midlertidigt at ophøre med leverancen i de tilfælde, hvor Netselskabet afbryder forsyningen.

El-leverandøren leverer den aftalte energimængde på det overordnede højspændingsnet i Kundens prisområde (øst henholdsvis vest for Storebælt). Elkvaliteten skal opfylde de til enhver tid gældende kvalitetsspecifikationer i Netselskabets betingelser. Kunden underretter El-leverandøren om forhold, der kan have betydning for El-leverandørens levering f.eks forestående større ændringer i Kundens forbrug, ændring af adresse eller lignende.

5. Flexafregning

Flexafregning er afregning af Kundens elforbrug på timebasis. Det er en afregningsmetode, som er ved at blive indført for Kunder med et årsforbrug under 100.000 kWh, dvs. private elkunder og mindre erhvervskunder, som hverken har solceller eller anden form for energiproduktion (egenproduktion).

Fra og med den 1. december 2017 begynder Netselskaberne at indføre flexafregning. Kunden vil have mulighed for at afregne sit elforbrug med timepriser, såfremt Kunden har en fjernaflæst elmåler, og Kundens lokale Netselskab timeafregner El-leverandøren for elforbruget. Inden udgangen af 2020 vil flexafregning være fuldt ud indfaset i hele landet.

6. Måling | Måledata | Afregning | Regulering

Netselskabet er ansvarlig for måleudstyret og indestår for målingernes korrekthed. Hvis Kunden eller El-leverandøren får mistanke om, at de gennemførte målinger ikke er korrekte, retter El-leverandøren om nødvendigt henvendelse til Netselskabet med henblik på en afklaring. Kunden skal acceptere efterregulering af regningerne som følge af forsinket modtagelse af forbrugsdata eller Netselskabets korrektion af måledata efter målefejl. Hvis måledata ikke foreligger eller er fejlbehæftede, afregnes Kunden ud fra et beregnet forbrug baseret på tidligere forbrug på aftagestedet og Kundens tilsluttede brugsgenstande.

El-leverandøren afregner el-leverancen enten forud eller bagud i forhold til Kundens faktiske forbrug eller som en kombination af de to afregningsformer. Endelig afregning sker på grundlag af det faktisk målte elforbrug, når El-leverandøren har modtaget måledata fra Netselskabet. Det er Kundens pligt gennem Netselskabet at sikre El-leverandøren de nødvendige måleraflæsninger, f.eks. ved at indsende korrekt selvaflæsning én gang om året, i tilfælde af Kunde ikke har fjernaflæst måler.

Har Kunden valgt automatisk kortbetaling, afregnes Kunden automatisk i overensstemmelse med det beløb, som Kunden har valgt at blive trukket. Kunden har ved tilmelding givet samtykke til, at El-leverandøren løbende trækker betalingen for Kundens Aftale på det tilmeldte betalingskort. Kunden kan til enhver tid tilbagekalde dette samtykke, idet det i givet fald er Kundens ansvar at vælge en anden mulig betalingsform. Det er ligeledes Kundens ansvar, at det tilmeldte betalingskort er gyldigt. Det vil sige, at Kunden er ansvarlig for at tilmelde et nyt betalingskort, hvis det tidligere kort udskiftes, spærres eller lukkes.

Har Kunden en fjernaflæst elmåler vil det faktisk målte forbrug og faktureringsgrundlaget blive gjort tilgængelig for Kunden enten ved fremsendelse på e-mail eller gennem andet medium, som El-leverandøren har tilgængeliggjort og stillet til rådighed for Kunden.

7. Betalingsbetingelser

Alle priser for elektricitet og netydelse, herunder netabonnement, inklusive skatter og afgifter angives og afregnes i den i Danmark benyttede møntenhed. Regninger fra El-leverandøren er påført oplysning om sidste rettidige betalingsdato samt hvortil, betaling skal ske. Hvis betaling sker efter sidste rettidige indbetalingsdato, er El-leverandøren berettiget til at beregne renter af betalingskravet i overensstemmelse med rentelovens regler. El-leverandøren har ligeledes ret til at opkræve gebyrer for rykkerskrivelser og andre nødvendige omkostninger til inddrivelse af restancer.

Oplysninger om aktuelle tariffer, gebyrer og andre priser fremgår af El-leverandørens hjemmeside, www.getbarry.co, og udleveres i øvrigt efter anmodning ved henvendelse til El-leverandøren. El-leverandøren har ret til at regulere priserne i overensstemmelse med punkt 22 om ændringer.

8. Gebyrer

El-leverandøren anvender bl.a. følgende typer af gebyrer som led i håndteringen af Aftalen:

● Afbrydelse- og genåbningsgebyrer

● Aflæsningsgebyr

● Betalingsaftalegebyrer

● Inkassogebyrer

De aktuelle gebyrer kan findes på El-leverandørens hjemmeside, www.getbarry.co. Bemærk at de fleste gebyrer opkræves pr. registreret elmåler.

El-leverandøren forbeholder sig retten til at ændre i eksisterende gebyrer, herunder at indeksregulere dem, samt at indføre nye gebyrer, såfremt dette måtte findes påkrævet og rimeligt, jf. herved punkt 22 om ændringer. I begge tilfælde vil Kunden blive varslet herom i overensstemmelse med gældende lovgivning.

9. Modregning

El-leverandøren kan foretage modregning med ethvert forfaldent tilgodehavende og enhver forfalden gæld, som Kunden måtte have til El-leverandøren eller til selskaber, som El-leverandøren er koncernforbundet med (dog ikke elnetselskab).

10. Kreditgodkendelse og sikkerhedsstillelse

Det er en forudsætning for Aftalens ikrafttræden, at:

El-leverandøren kan kreditgodkende Kunden Kunden ikke er registreret i et kreditoplysningsbureau Kunden ikke er i restance med betalingen for et tidligere eller andet eksisterende aftaleforhold vedrørende levering af el med El-leverandøren Hvis der er grund til at forvente manglende betalingsevne eller betalingsvillighed hos Kunden, kan El-leverandøren stille krav til Kunden om kontant depositum, anfordringsgaranti fra Kundens bank eller anden tilfredsstillende sikkerhed som vilkår for at indgå en Leveringsaftale eller som vilkår for fortsat levering. Dette gælder også, selvom Kunden ikke aktuelt er i restance overfor El-leverandøren.

Sikkerhedens størrelse må ikke overskride El-leverandørens risiko i det konkrete tilfælde og kan højst udgøre 5 måneders betaling. El-leverandøren kan kræve, at sikkerheden er stillet, inden leveringen påbegyndes eller fortsættes. Se nærmere under punkt 17 om ophævelse af Aftalen.

11. Misligholdelse

Hvis en Part misligholder sine forpligtelser i henhold til Aftalen væsentligt, har den anden Part ret til at ophæve Aftalen med øjeblikkelig virkning, jf. punkt 17 om ophævelse af Aftalen og 18 om afbrydelse.

Som væsentlig misligholdelse betragtes bl.a. Kundens manglende opfyldelse af El-leverandørens krav om sikkerhedsstillelse eller ophør af Kundens aftale med sit lokale Netselskab. Hvis Kunden misligholder sine betalingsforpligtelser, er El-leverandøren berettiget til at indberette dette til godkendte kreditoplysningsbureauer og/eller advarselsregistre efter gældende regler.

Hvis Kundens Netselskab eller den systemansvarlige virksomhed (Energinet) afbryder eller begrænser leverancerne til Kunden som følge af forhold, der ikke skyldes Kunden, betragtes dette ikke som misligholdelse af Aftalen.

Ved dødsfald, begæring om rekonstruktionsbehandling, begæring om konkurs eller indledning af gældssanering, skal El-leverandøren straks underrettes herom. El-leverandøren kan i disse tilfælde forlange sikkerhedsstillelse som betingelse for fortsat levering under Aftalen, jf. punkt 10 om kreditgodkendelse og sikkerhedsstillelse, dog ikke i forbindelse med rekonstruktionsbehandling, medmindre andet er bestemt ved lov.

12. Leveringshindringer | Force majeure

I tilfælde af force majeure suspenderes El-leverandørens og Kundens forpligtelser overfor hinanden i henhold til disse betingelser og/eller særskilt aftale, så længe force majeure består. Force majeure-forholdet skal søges overvundet hurtigst muligt. Den berørte Part skal straks skriftligt orientere den anden Part om forholdet og oplyse om, hvornår det forventes afhjulpet. Force majeure foreligger, hvis El-leverandøren eller Kunden forhindres i at opfylde Aftalen på grund af forhold, der indtræder efter aftaleforholdets start, og som er uden for den pågældende Parts kontrol. Force majeure kan især foreligge i tilfælde af nedennævnte forhold (ikke udtømmende):

Ekstraordinære naturkræfter, herunder jordskælv, stormflod og isvinter Samfundsfjendtlige handlinger, herunder krig, borgerlig opstand eller terror Brande, ildsvåde og hærværk It-manipulation eller andre utilsigtede hændelser, som forårsager it-og kommunikationsnedbrud Sammenbrud eller skade på el-anlæg, der ikke skyldes Netselskabets fejl eller forsømmelser Umulighed med hensyn til at opnå nødvendig arbejdskraft, maskiner, materialer eller underentreprenører. Arbejdsstridigheder, herunder, men ikke begrænset til, strejker og lockouter Forsyningsusikkerhed, herunder utilstrækkelig energiproduktion og/eller -import (varemangel) Force majeure foreligger endvidere, hvis en Part kun ved afholdelse af uforholdsmæssige økonomiske omkostninger kan opfylde sine forpligtelser i henhold til disse Leveringsbestemmelser eller Aftalen. Pengemangel er ikke force majeure. Kan El-leverandøren ikke opfylde sine forpligtelser efter Aftalen på grund af, at Netselskabet eller Energinet har erklæret force majeure i distribution- og/eller transmissionssystemet, udgør dette forhold tillige force majeure i forholdet mellem El-leverandøren og Kunden.

13. Erstatningsansvar

Parterne er erstatningsansvarlige efter dansk rets almindelige regler, medmindre andet er fastsat i disse Leveringsbetingelser eller i Aftalen mellem Parterne. El-leverandøren er ikke ansvarlig for skade eller tab i forbindelse med fejl og afbrydelser i elnettet, ej heller for leverancens tekniske kvalitet, herunder spændingsniveau, frekvens og støjforhold. El-leverandøren er endvidere ikke ansvarlig for skade og tab som følge af indskrænkninger eller begrænsninger pålagt af Netselskabet, den systemansvarlige virksomhed (Energinet) eller den nordiske elbørs Nord Pool.

14. Blandet bolig/erhverv

El-leverandøren er uden ansvar for Kundens eventuelle driftstab, avance tab og andre indirekte tab, som Kunden måtte lide i kraft af, at denne tillige som erhvervsdrivende forsynes med (aftager) elektricitet fra/på den pågældende adresse (forbrugssted), medmindre El-leverandøren har handlet groft uagtsomt eller forsætligt. Kunden opfordres til at tegne driftstabsforsikring.

15. Opsigelse

Der gælder ingen bindingsperiode for Aftalen, og du kan således til enhver tid opsige Aftalen med et skriftligt varsel på 14 dage. El-leverandøren er berettiget til at opkræve betaling frem til udløbet af det opsigelsesvarsel, der fremgår af Aftalen.

16. Flytning

Hvis Kunden flytter adresse (forbrugssted), fortsætter Aftalen på den nye adresse (det nye forbrugssted), medmindre Kunden samtidig opsiger Aftalen, jf. herved punkt 15 om opsigelse ovenfor. Prisen for el-leverance på den nye adresse (forbrugssted) fastsættes til El-leverandørens pris, der er gældende i det pågældende netområde, som Kunden flytter til. Meddelelse om flytning skal gives til El-leverandøren tidligst 2 måneder og senest 7 arbejdsdage inden flytningen. Ved dødsfald, begæring om rekonstruktionsbehandling, begæring om konkurs eller indledning af gældssanering skal El-leverandøren straks underrettes herom, og måleren skal straks aflæses.

17. Ophævelse af Aftalen

El-leverandøren kan ikke hæve Aftalen om levering af elektricitet til Kunden eller foranstalte afbrydelse af elforsyningen på grund af manglende betaling for allerede afholdt forbrug.

El-leverandøren kan varsle ophævelse af Aftalen om levering af elektricitet til Kunden, såfremt El-leverandøren har stillet krav om sikkerhedsstillelse efter punkt 10 om kreditgodkendelse og sikkerhedsstillelse, og sikkerheden ikke er stillet inden for en af El-leverandøren fastsat frist. Leveringsaftalen kan ikke hæves, såfremt der er indgået en anden aftale om sikring af den fremtidige betaling.

Kunden kan ikke kræve levering fra El-leverandøren, hvis El-leverandøren berettiget har hævet Aftalen med Kunden, før Kunden har betalt det beløb, som Kunden skylder for levering af elektricitet og har stillet sikkerhed for den fremtidige levering.

18. Afbrydelse

El-leverandøren kan foranstalte afbrydelse af elforsyningen til Kunden, når Aftalen ophæves. Forsyningsafbrydelse kan ikke ske, hvis Kunden modtager levering fra en anden el-leverandør. Omkostninger forbundet med forsyningsafbrydelsen afholdes af Kunden.

19. Ophør og slutafregning

Slutafregning til Kunden blive gjort tilgængelig for Kunden af El-leverandøren enten ved fremsendelse på e-mail eller gennem andet medium, som El-leverandøren har tilgængeliggjort og stillet til rådighed for Kunden. Dette sker senest 6 uger efter aftaleforholdets ophør. På tilsvarende vis tilgængeliggør El-leverandøren flytteafregning til Kunden senest 6 uger efter leveringsophør på den fraflyttede adresse. Slut- og flytteafregning betragtes som altovervejende hovedregel som endelige saldoopgørelser.

Kundens rettigheder eller forpligtelser ifølge Aftalen kan hverken helt eller delvist overdrages uden El-leverandørens forudgående skriftlige samtykke, medmindre andet er bestemt ved lov. El-leverandøren må uden Kundens samtykke gennemføre sådanne overdragelser til et nuværende eller fremtidigt koncern- eller interesseforbundet selskab i Europa og/eller som led i en hel eller delvis overdragelse af sine aktiviteter (aktiver og passiver) til en tredjemand, der opfylder betingelserne for at drive el-leverandørvirksomhed i Danmark.

20. Uoverensstemmelser

20.1 Kundeklager

Kunden har krav på klagebehandling af god standard. Behandlingen af en klage skal ske hurtigst muligt. Hvis Kunden ikke er tilfreds med El-leverandørens opfyldelse af Aftalen, en afgørelse truffet af El-leverandøren eller kundebehandlingen i øvrigt, kan Kunden henvende sig til El-leverandørens CRM (kundestyringsafdeling) på telefon +45 8988 4454. Henvendelsen har ikke opsættende virkning og giver ikke udsættelse med betalinger mv., medmindre dette udtrykkeligt aftales med El-leverandøren. El-leverandøren besvarer Kundens henvendelse snarest muligt og uden ugrundet ophold.

Hvis Kunden fortsat er utilfreds, eller hvis Kunden ikke har modtaget svar på sin henvendelse inden én måned, kan Kunden klage over El-leverandøren til:

Ankenævnet på Energiområdet Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Telefon 41 71 50 00 post@energianke.dk www.energianke.dk

Ankenævnet behandler civilretlige tvister mellem private forbrugere og energiselskaber.

20.2 Den fælleseuropæiske klageportal

EU-Kommissionens online klageportal (OTB) kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klagen indgives her: http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive El-leverandøren e-mailadresse: hello@getbarry.co.

21. Lovvalg og værneting

Tvister mellem Kunden og El-leverandøren afgøres efter danske retsregler, herunder mangelsreglerne i den danske købelovs forbrugerafsnit. Sager mod El-leverandøren med relation til disse Leveringsbetingelser eller Aftalen anlægges som udgangspunkt ved Københavns Byret. Kunden kan dog sædvanligvis vælge at anlægge sag mod El-leverandøren ved sit eget hjemting, jf. nærmere retsplejelovens § 244, jf. § 245, stk. 2.

22. Ændringer i Aftalen og Leveringsbestemmelserne

El-leverandøren forbeholder sig retten til at ændre i de oplysninger, som El-leverandøren i medfør af forbrugeraftalelovens § 8, stk. 1, jf. § 9, stk. 2, skal give til Kunden inden Aftalens indgåelse.

El-leverandøren kan ændre priser, gebyrer og andre vilkår i denne Aftale i følgende situationer:

Til dækning af udefrakommende omkostninger forbundet med El-leverandørens levering af sine ydelser i henhold til aftalen, såsom afgifter og omkostninger til netselskaber, banker, postdistributionsselskaber eller lignende, For at imødekomme inflation regnet fra den 1. januar 2018 (indeks 100), Ved ændret lovgivning, regulering eller praksis Ved produktændringer eller For at skabe incitament til at reducere/ændre energiforbruget eller incitament til en mere effektiv kundeadfærd i forbindelse med administration af aftalen. Ændringerne iværksættes med forudgående varsel i overensstemmelse med gældende lovgivning. Læs mere på www.getbarry.co.

El-leverandøren informerer desuden om øvrige ændringer til ugunst for Kunden ved individuel kommunikation.

Ønsker Kunden ikke at fortsætte Aftalen på ændrede vilkår, kan Kunden opsige Aftalen, inden ændringerne træder i kraft.

Spørgsmål?

Brænder du inde med et spørgsmål?{br}Besøg vores HelpCenter eller klik på Chat.

Pink colored triangle