Tilmeld mig

PRIVATLIVSPOLITIK FOR KUNDER

Seneste opdateret: Februar 2019

Denne privatlivspolitik beskriver, hvordan vi hos Barry Danmark ApS (herefter "Barry") behandler personoplysninger om dig i forbindelse med køb af elektricitet fra Barry og brug af www.getbarry.co med tilhørende undersider og app (samlet "Portalen") og hvilke rettigheder du har i den henseende.

1. DATAANSVARLIG

Barry er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig som led i opfyldelse af vores aftale med dig om salg af elektricitet.

Vi kan kontaktes via følgende oplysninger:

Adresse: Danneskiold-Samsøes Allé 41 1434 København K

Telefonnr: +45 89 88 44 54

Mail: hello@getbarry.co

Hvis du har spørgsmål om vores behandling af dine personoplysninger, er du til enhver tid velkommen til at kontakte os herom.

2. VI BEHANDLER FØLGENDE OPLYSNINGER OM DIG

Barry behandler følgende personoplysninger om dig som kunde i forbindelse med det løbende aftaleforhold:

• Almindelige oplysninger relateret til aftalen om levering af elektricitet, herunder kontaktoplysninger, aftagenummer, målepunktnummer, bank- og betalingsoplysninger, klagesager, statistiske afvigelser og forbrugsrelaterede data.

• Almindelige oplysninger til brug for markedsføring, herunder navn, adresse, e-mail og telefonnummer, geografiske data, elforbrugs- og købshistorik, korrespondance mellem Barry og dig, logbog over dine besøg på Portalen, data fra cookies om din generelle brug af Portalen og dine anmeldelser af Portalen.

• CPR-nummer til brug for anmeldelse i datahubben samt til brug for administration af aftaleforholdet

Derudover kan du selv vælge at tilknytte en række yderligere personoplysninger ved tilmelding, herunder bl.a. telefonnummer og Facebook profil.

3. FORMÅL MED BEHANDLING OG RETSGRUNDLAG

Formålet med behandlingen af personoplysningerne er følgende:

 • Levering af elektricitet.
 • Administration af aftalen om levering af elektricitet, herunder fakturering og afregning.
 • Afbrydelser af elforsyning.
 • Kommunikation med netselskab/foged/myndigheder ifbm. eventuel afbrydelse af elforsyning
 • Forbedring og videreudvikling af Barrys Portal og vores udbudte produkter og ydelser
 • Statistik
 • Markedsføring

Barry behandler kun personoplysninger i det omfang, det er nødvendigt for at opfylde de formål, hvortil oplysningerne er indsamlet.

Hvis du har givet samtykke hertil, kan Barry bruge dine personoplysninger til direkte markedsføring. Du kan til enhver tid tilbagetrække dit samtykke ved at sende en henvendelse til hey@getbarry.co.

Behandlingen sker efter følgende retsgrundlag:

 • At behandling er nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, som du er part i, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, jf. databeskyttelseslovens § 6.
 • At behandlingen er nødvendig af hensyn til overholdelse af retlige forpligtelser, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c, jf. databeskyttelseslovens § 6.
 • At du eventuelt har samtykket til behandlingen, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a og art. 7, stk. 2, litra a, jf. databeskyttelseslovens § 6.
 • At behandlingen er nødvendig for, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra f.
 • At behandlingen ud fra hensynene til at kunne identificere dig med henblik på at oprette en brugerprofil, forhindre og undersøge misbrug af Portalen, kunne få en forståelse og et indblik i de potentielle optimerings- og udviklingsmuligheder for Barrys udbudte produkter og ydelser, markedsføre Barry's ydelser overfor dig samt eventuelle forbedringstiltag for Portalen for at forbedre din brugeroplevelse efter en interesseafvejning går forud for dine grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f (den såkaldte interesseafvejningsregel).

Behandlingen af CPR-numre baserer sig på et samtykke fra dig i henhold til i databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 2, medmindre der kan behandles CPR-numre efter lovgivningen.

5. MODTAGERE ELLER KATEGORIER AF MODTAGERE

Barry videregiver eller overlader personoplysninger til følgende kategorier af modtagere:

 • Datahubben
 • Netselskaber
 • Databehandlere
 • Facebook

I forbindelse med behandling af personoplysninger hos databehandlere har Barry indgået de nødvendige databehandleraftaler. Barry kontrollerer løbende, at behandlingen lever op til kravene efter lovgivningen.

6. SIKKERHED OG BESKYTTELSE AF PERSONOPLYSNINGER

Vi gennemfører passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 32 for at sikre et sikkerhedsniveau, der passer til risiciene ved de behandlingsaktiviteterne, såsom hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, tab, ændring eller uautoriseret videregivelse af eller adgang til personoplysninger, der er transmitteret, opbevaret eller på anden måde behandlet, og som navnlig kan føre til fysisk, materiel eller immateriel skade, under hensyntagen til det aktuelle tekniske niveau, implementeringsomkostningerne og den pågældende behandlings karakter, omfang, sammenhæng og formål samt risiciene af varierende sandsynlighed og alvor for dine rettigheder og frihedsrettigheder.

Vi håndhæver interne retningslinjer gennem et passende udvalg af aktiviteter, herunder proaktiv og reaktiv risikostyring, sikkerheds- og databeskyttelsesteknik og vurderinger. Vi tager endvidere passende skridt for at håndtere onlinesikkerhed, fysisk sikkerhed, risiko for tab af data og øvrige risiko under hensyntagen til den risiko, der er forbundet med behandling og arten af de oplysninger, der beskyttes. Vi begrænser ligeledes adgangen til vores databaser indeholdende personoplysninger til bemyndigede personer, som har et berettiget behov for adgang til disse oplysninger.

7. Dine RETTIGHEDER

Kontaktoplysninger, hvis du vil benytte dine rettigheder Såfremt du som kunde ønsker at gøre brug af nedenstående rettigheder, skal du kontakte Barry gennem de kontaktoplysninger, som er oplistet øverst i privatlivspolitikken. Vi behandler og svarer på din henvendelse så hurtigt som muligt og senest en måned, efter, at din henvendelse er modtaget, medmindre anmodningens kompleksitet og omfang gør, at der ikke kan svares inden for en måned. I så fald kan svarfristen blive op til 3 måneder i alt, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 12.

Du kan i øvrigt læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du kan finde på www.datatilsynet.dk.

7.1 Ret til indsigt (se personoplysninger)

Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger. Adgangen til indsigt må dog ikke krænke andres rettigheder og frihedsrettigheder.

7.2 Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv rettet.

7.3 Ret til sletning af personoplysninger

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

7.4 Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser

7.5 Indsigelse

Du har ret at til at gøre indsigelse imod Barrys behandling af dine personoplysninger, hvis behandling sker efter reglerne i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e eller litra f, herunder profilering. Du har også ret til at gøre indsigelse imod Barrys behandling af dine personoplysninger, hvis behandlingen sker til direkte markedsføring, herunder profilering, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 21. Efter en indsigelse må Barry ikke længere behandle dine personoplysninger til dette formål.

7.6 Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Når vores behandling af dine personoplysninger baserer sig på samtykke eller en kontrakt, og behandlingen er foretaget automatisk, har du ret til dataportabilitet i forhold til oplysninger, som du selv har givet til Barry. Denne ret indebærer, at du har ret til at få tilsendt de personoplysninger, som vi behandler om dig i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, som du har ret til at overføre til en anden tjenesteyder.

8. KLAGER

Hvis du er utilfreds med vores behandling af dine oplysninger, kan du altid rette henvendelse til os på de kontaktoplysninger, der er angivet ovenfor.

Såfremt du ønsker at klage over Barrys behandling af dine personoplysninger, har du ret til at indgive en klage til Datatilsynet, som har følgende kontaktoplysninger:

Datatilsynet
Adresse: Borgergade 28, 5, 1300 København K
E-mail: dt@datatilsynet.dk
Telefonnr.: 33193200
Hjemmeside: www.datatilsynet.dk